Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Nabór na wolne stanowisko pracy

Utworzono dnia 17.06.2016
Czcionka:

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Komarowie-Osadzie

ogłasza nabór na stanowisko:

ASYSTENTA  RODZINY

 

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

Przewidywany termin zatrudnienia: lipiec 2016 r.

1.Wymagania osoby zatrudnionej na stanowisku Asystenta rodziny:

a) posiadanie obywatelstwa polskiego,

b) posiadanie   pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie  z pełni

    praw publicznych

c) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo

   skarbowe,

d) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym

    stanowisku,

e) wykształcenie;

-  wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub

   praca socjalna

-  lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem

    w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej

    roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

-  lub studia podyplomowe obejmujące zakres programowy szkolenia określony

   w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny

   i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

-  lub co najmniej wykształcenie średnie, szkolenie w zakresie pracy z dziećmi

   lub rodziną i udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub

   rodziną.

f) kandydat/kandydatka nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej

   oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona,

g) kandydat/kandydatka wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy

    taki obowiązek został na niego/nią nałożony na podstawie tytułu

    wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

2.Wymagania wskazane:

 1) prawo jazdy i własny środek transportu,

 2) znajomość obsługi komputera i programów biurowych,

 3) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

 4) umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy

      społecznej,

 5) kultura osobista

 6) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy oraz  

     kreatywność

 7) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,

 8) umiejętność współpracy w zespole,

 9) umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem

    trudnym, odporność na sytuacje stresowe,

10) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną

11) nieposzlakowana opinia

12) znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

      i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku asystenta rodziny:

 Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny.

Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną indywidualną pracę z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań. W tym celu asystent rodziny będzie m.in:

- współpracował z instytucjami takimi jak szkoła, przedszkole, sąd, urząd pracy,

  urząd gminy, itp.,

- pomagał w wypełnianiu zadań opiekuńczo - wychowawczych,

- pomagał i uczył oszczędnego zarządzania budżetem domowym,

- merytorycznie pomagał w prowadzeniu gospodarstwa domowego,

- pomagał w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych rodziny,

  wspierał  jej aktywność społeczną,

- motywował do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych

  członków rodziny,

-  udzielał pomocy w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy zarobkowej,

- prowadził  dokumentację dotyczącą pracy z rodziną,

- dokonywał okresowej oceny sytuacji  rodziny, nie rzadziej niż co pół roku

   i przekazywał tę ocenę do  GOPS.

4. Informacje dodatkowe

1. Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny,

2. Asystent rodziny, wykonując czynności w ramach swoich obowiązków,

    korzysta    z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych,

3. Asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń

    realizowanych przez gminę,

4. Asystentowi rodziny nie będzie przysługiwał zwrot kosztów przejazdu

    w ramach   umowy zlecenia.

5.Wymagane dokumenty:

a) CV ze zdjęciem,

b) List motywacyjny

! List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą:

“Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 1997 roku Nr 133, poz.833 z późn. zm.)”.

c)  Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

d)  Kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych

    (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),

e)  Kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy,

f)  Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym

    stanowisku ( w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania

    lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),

g) Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

h) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie

i)  Kopia dowodu osobistego,

j)  Inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.

Uwaga! W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów ww. dokumentów.

6.Termin i sposób składania ofert:

Dokumenty (w zamkniętej kopercie) należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komarowie-Osadzie lub pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Komarowie-Osadzie

ul. Rynek 15

22-435 Komarów-Osada

z dopiskiem na kopercie „Asystent rodziny”

w terminie  do 27-06-2016 r. do godz. 1500

(liczy się data wpływu oferty do Ośrodka)

! Aplikacje niekompletne lub które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie

n i e  b ę d ą  r o z p a t r y w a n e.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 84 615 31 22 od poniedziałku do piątku w godz.730 do 1530

Kierownik GOPS zastrzega sobie prawo do zaproszenia do rozmowy tylko wybranych kandydatów.

 

                                                                                                 p.o Kierownika GOPS w Komarowie-Osadzie

Marzanna Mikuła

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Listopad 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 17

W poprzednim tygodniu: 22

W tym miesiącu: 88

W poprzednim miesiącu: 102

Wszystkich: 3057