Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O instytucji

Czcionka:

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komarowie-Osadzie jest samodzielną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działającą od 1990r., na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 182 ze zm.);
 2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.);
 3. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zm.)
 4. Uchwały Nr 38/IX/90 Gminnej Rady Narodowej w Komarowie z dnia 18 lutego 1990 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komarowie.

Obszarem działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest gmina Komarów-Osada.

Celem działania Ośrodka jest:

 1. Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
 2. Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
 3. Podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz integracji ze środowiskiem. 

Do zadań Ośrodka, należą:

 1. Zadania własne o charakterze obowiązkowym,
 2. Zadania własne o charakterze fakultatywnym,
 3. Zlecone z zakresu administracji rządowej,
 4. Zlecone związane z realizacją innych ustaw,
 5. Wynikające z rządowych, powiatowych i gminnych programów pomocy społecznej i Uchwał Rady Gminy w Komarowie - Osadzie.

Zadania z zakresu pomocy społecznej obejmują w szczególności:

 1. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń;
 2. Pracę socjalną;
 3. Prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej;
 4. Analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
 5. Realizację zadań wynikających z rozpoznanych potrzeb;
 6. Rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb;
 7. Współpracę z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i samorządowymi oraz zakładami pracy w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej.
 8. Pozyskiwanie pozabudżetowych źródeł finansowania potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należą:

 1. Opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
 2. Sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;
 3. Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
 4. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
 5. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
 6. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
 7. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
 8. Przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
 9. Opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującym z matką, ojcem i rodzeństwem;
 10. Praca socjalna;
 11. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 12. Prowadzenie i zapewnianie miejsc w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;
 13. Tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;
 14. Dożywianie dzieci;
 15. Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
 16. Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
 17. Pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 18. Sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
 19. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników;
 20. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
 21. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Do zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej należą:

 1. Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 2. Przyznawanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
 3. Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 4. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
 5. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej;
 6. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Do zadań własnych gminy o charakterze fakultatywnym należy:

Do zadań własnych gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie należy:

 1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
 2. Przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
 3. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
 4. Podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
 5. Współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.
 1. Tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 2. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

Do zadań Ośrodka należy również:

Ośrodek, w celu realizacji swoich zadań, współpracuje z organizacjami pozarządowymi z organami administracji rządowej i samorządowej, podmiotami aktywnymi w sferze pomocy społecznej.
Ponadto Ośrodek realizuje projekty systemowe finansowane ze środków Unii Europejskiej

Ośrodek realizuje również zadania wynikające z innych ustaw:

 1. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz.992 ze zm.).
 2. Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 1, poz. 7 ze zm.).
 3. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493).

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Listopad 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Imieniny